บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92870  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หลักสูตรที่เปิดสอน ปี 2555
- บริหารธุรกิจ
- บัญชี
- เศรษฐศาสตร์
- คอมพิวเตอร์ธุกิจ
- นิเทศศาสตร์