บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92867  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
สาขาวิชาที่เปิด มคอ.3,5,7
สาขาวิชา มคอ.3 มคอ.5 มคอ7
-บริหารธุรกิจ การตลาด market3.zip market5.zip market7.zip
-link http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/market3.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/market5.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/market7.zip
-บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจบริการ service3.zip service5.zip service7.zip
-link http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/service3.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/service5.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/service7.zip
-บริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ human3.zip human5.zip human7.zip
-link http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/human3.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/human5.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/human7.zip
-บริหารธุรกิจ หลักสูตรผู้ประกอบการ enter3.zip enter5.zip enter7.zip
-link http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/enter3.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/enter5.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/enter7.zip
-บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ bizcom3.zip bizcom5.zip bizcom7.zip
-link http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/bizcom3.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/bizcom5.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/bizcom7.zip
-บัญชี acc3.zip acc5.zip acc7.zip
-link http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/acc3.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/acc5.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/acc7.zip
-เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ econ3.zip econ5.zip econ7.zip
-link http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/econ3.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/econ5.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/econ7.zip
-เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและการพัฒนา policy3.zip policy5.zip policy7.zip
-link http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/policy3.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/policy5.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/policy7.zip
-นิเทศศาสตร์ commart3.zip commart5.zip commart7.zip
-link http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/commart3.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/commart5.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/commart7.zip
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต mba3.zip mba5.zip mba7.zip
-link http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/mba3.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/mba5.zip http://mng.uru.ac.th/mng/coursemko/mba7.zip