บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92865  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556

หน้าหลัก > ข้อมูล KM blog แสดงรายการ  
ชื่อblog ประเภท เจ้าของผลงาน
Hsin Chang University (ไต้หวัน) เรื่องเล่าจากประสบการณ์การไปฝึกอบรม หรือ การไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ผศ. มาณี ชูเอียด
KM งานค่ายดอกเหงื่อ # 2 เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์ อ.ดร. ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์
KM งานค่ายดอกเหงื่อฯ # 1 เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์ อ.ดร. ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์
KM งานค่ายพิราบดอย # 5 เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์ อ.ดร. ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์
KM โครงการการจัดการความรู้ตามแผนกลยุทธ์คณะ.... เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์ นาง วิไลวรรณ ศรีหาตา
KM โครงการการจัดการความรู้นโยบายและแนวทางก.... เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์ นาง วิไลวรรณ ศรีหาตา
การทบทวนการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดก.... อ. สมเกียรติ จีรวงศ์เสถียร
การประชุมวาระพิเศษ 27 ก.ค. 2555 เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์ ผศ. มาณี ชูเอียด
การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริการวิช.... อ. สมเกียรติ จีรวงศ์เสถียร
การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องเล่าจากประสบการณ์การไปฝึกอบรม หรือ การไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ผศ. มาณี ชูเอียด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์ ผศ. มาณี ชูเอียด
ประเด็นการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดกา.... อ. สมเกียรติ จีรวงศ์เสถียร
สรุป kmงาน tablet and m learning an educational paradigm for thai soiety เรื่องเล่าจากประสบการณ์การไปฝึกอบรม หรือ การไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ อ. สิทธิพร พรอุดมทรัพย์
สัมมนา Green Meeting Sustainability For Business Event ตามแนวพระราชดำริ เรื่องเล่าจากประสบการณ์การไปฝึกอบรม หรือ การไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ผศ. มาณี ชูเอียด
โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะกา.... เรื่องเล่าจากประสบการณ์การไปฝึกอบรม หรือ การไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ อ. พิชญาพร พีรพันธุ์
โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผ.... เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์ อ. กุลยา อุปพงษ์
โครงการการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องเล่าจากประสบการณ์การไปฝึกอบรม หรือ การไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ อ. นิยดา รักวงษ์
โครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการการเรียนก.... เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์ อ.ดร. เบญจวรรณ สุจริต
โครงการประกวดออกแบบปรับปรุง ห้องสมุด 3 D เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์ อ.ดร. ชัชชัย สุจริต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1
KM blogทั้งหมดมีจำนวน   19 เรื่อง