รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
ลำดับ ชื่อสถานี คลื่นความถี่ จังหวัด ผู้เข้าอบรมคนที่ 1 ผู้เข้าอบรมคนที่ 2 รุ่นที่
2 แม่หล่ายเรดิโอ 88.25 แพร่ นางสาว นพาพร กันติวงศ์ นางสาว กาญจนา แสนคำ 2
7 ฮิตโมเดิร์นวันเรดิโอ(วิทยุชุมชนคนรักถิ่นตำบลบึงปลาทู) FM103.50 MHz นครสวรรค์ นาย อุรเคนทร์ คำฟัก 2
39 Easy Radio 95.50 นครสวรรค์ นางสาว ปนัดดา อยู่ชา 2
45 ไอยราเรดิโอ 98.75 ศรีสะเกษ นางสาว วงเดือน จันทร์เทศ 2
46 ไอยราเรดิโอ 98.75 นครสวรรค์ นาย ภานุวัฒน์ ศรีตะลา 2
48 ญาณนเรศว์ร เรดิโอ FM 97.75 Mhz. พิษณุโลก นาย ณัฐพล บุญเนียม นางสาว พิมพ์พันธุ์ สิงห์โต 2
56 ประชาชนทั่วไป - กำแพงเพชร นาง ณัฐวรรณ เงินรุ่ง 2
59 วิทยุเพื่อความมั่นคง 104.50 เพชรบูรณ์ นางสาว กนกพร กุดไธสง 2
60 happy radio FM 99.00 MHz นครสวรรค์ นาง มานิตย์ ทองคำ นาย กฤษณะชัย ทองคำ 2
61 ไนน์ เอฟ เอ็ม 98.00 Mhz พิษณุโลก นาย ทักษ์ อุดมรัตน์ นาย รุ่งเรือง ปาคำวัง 2
62 เสียงใสเรดิโอ 100.75 น่าน นาง ปิยะฉัตร พูลทรัพย์ นาย วันชัย พูลทรัพย์ 2
63 วทท.สมายเวฟเรดิโอ 90.25 MHz. สุโขทัย นางสาว สุจิตราภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ นาย โสภณ สุรเดช 2
64 คลื่นร่มเกล้า FM 90.50 MHz เพชรบูรณ์ นาย คนึง แสงทอง 2
65 คลื่นสิงห์ทอง FM 100.75 MHz เพชรบูรณ์ นาย สุนันท์ ฉิมกรด 2
66 คลื่นสิงห์ทอง FM 100.75 MHz เพชรบูรณ์ นาย พรชัย อุตมานันท์ 2
67 อาสา 89.50 เพชรบูรณ์ นาย จรูญ พรมชา นาย อรุณ เอี่ยมกอง 2
68 จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อม วิทยุชุมชน พลังชุมชนคนบ้านเรา FM.97.0 MHz. เพชรบูรณ์ นาง สุกุมา เถาะสุวรรณ นางสาว สมยง จันแพง 2
69 จุดปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนหนองไผ่ 94 MHz เพชรบูรณ์ นาย ผาไท จันพันเอก 2
70 คนน้ำหนาว 102.75 เพชรบูรณ์ นาย วีระพงษ์ สืบผาง นาย หรูหรา เสวะโก 2
71 คนน้ำหนาว 102.75 เพชรบูรณ์ นาย วัฒนา สืบผาง นาย 2
72 ศูนย์เรียนรู้วิทยุไทรงามพัฒนา 89.0 เพชรบูรณ์ นาย ประเทือง สระทองแดง นาง กาญจนา วินเขียว 2
73 คลื่นพระพุทธศาสนา วัดเจดีย์ยอดทอง 106.5 พิษณุโลก นาย ประสงค์ สุดใจ ร้อยตรี อร่าม เล็กสาริกา 2
74 วิทยุเพื่อนเกษตร วัดมะต้อง 104.5 พิษณุโลก นางสาว พิศลยา บัวแก้ว นาย ทรงวุฒิ พุ่มมรดก 2
75 คนน้หนาว 102.75 เพชรบูรณ์ นาย คารมณ์ เวียงจันทร์ 2
76 แม็คเรดิโอ 89.00 พิจิตร ด.ต. ปรีชา จันทร์ศรี นาย นตปวีณ์ แก้วศรีรัตน์ 2
77 ฮิพเอฟเอ็ม 90.00 พิจิตร นาง ธัญรัตน์ อรรถชีพ นางสาว ณัฐญา เป้าบ้านเซ่า 2
78 วทท.วันเบสเวย์เรดิโอ 92.50 พิจิตร นาย วศิน ไวสาริกรรม นางสาว ภารดี ฉิมชาญเวท 2
79 วทท.คนหลงพ่อเขียน 94.00 พิจิตร นาย ศุภกิจ จันกลาง นาย ราชัน เขียวงาม 2
81 เอสเรดิโอ 94.50 พิจิตร นาย กัชธัญ โพธิ์แก้ว นาง กลอยใจ ยิ้มกล่ำ 2
82 คนวังทับไทร 95.00 พิจิตร นางสาว รจเรจ ประทีปวัฒนานนท์ นางสาว นงนุช แสงลภ 2
83 กู๊ดเอฟเอ็ม 95.75 พิจิตร นาย สิรภพ ทุ้ยแป นาย เจริญสุข สุขประเสริฐ 2
84 ชาละวันเรดิโอ 96.00 พิจิตร นาย สมบุญ เล็กประเสริฐ นาย สิทธิเดช บุญคำ 2
85 คนมะขามคู่ 96.00 พิจิตร นางสาว ฐิติมา อินชเง้อ นางสาว มาลินี สร้อยสนธิ 2
86 วิทยุชุมชน เพื่อเกษตรกร วังทับไทร 95.0mhz พิจิตร นาย มรกต เผือกชาวนา 2
88 พิจิตรเรดิโอ 96.50 พิจิตร นาย วีรกิตต์ ศิริกุลยิ้มศล นาย มนต์ทน จูทิม 2
89 ไทยเทค 96.75 พิจิตร นาย รัชต์ขน อินทรโชติ นาย กฤษณะ พลอยระย้า 2
90 โพทะเล 97.25 พิจิตร นาย พนัส นามนา นาง พรประเสริฐ นามมา 2
91 วัดมงคลทับคล้อ 97.50 พิจิตร นาย ฐาณิส บุตรขุนทอง นาย ธวัชชัย รัตนพุก 2
92 เอฟเอ็มราชรถ 98.00 พิจิตร นางสาว กมลรัตน์ อิงคนินันท์ 2
93 เพื่อสิทธิสตรี 98.50 พิจิตร นาง กาญน์ศิริ บุญคงดี นาย ธำรงพันธ์ รพิพันธ์ 2
94 เพื่อสุขภาพ 98.75 พิจิตร นาย รัชกฤช ศรีธนานิธิ นางสาว อุทัยวรรณ สิงห์สาธร 2
95 ไทยมุสลิม 96.25 พิจิตร นาย บุญมา แดชสอด นาย เซ็นต์ บินอารี 2
96 สไมล์เรดิโอ 99.00 พิจิตร นาง จุฑาทิพย์ ด่านวรรณกิจ นางสาว ฤทัยรัตน์ กล้วยเอี่ยม 2
97 คนเขาทราย 99.50 พิจิตร นาย เขษมจิณ จุลพันธ์ 2
98 เอฟเอ็มท่าหลวง 99.75 พิจิตร นางสาว เพชราภรณ์ กำคำเพ็ชร 2
99 คนบางมูลนาก 100.50 พิจิตร นาย ปกรณ์ อัศวีนารักษ์ นาง อภิรัตน์ฤดี อัศวีนารักษ์ 2
100 ต้นอ้อเรดิโอ 101.00 พิจิตร นางสาว พรรณกร ปานฤทธิ์ 2
101 แฮปปี้เรดิโอ 101.50 พิจิตร นาย ศิลาวุธ อ่ำเขียว นางสาว ธีรวัจน์ สุภัคสายพิม 2
102 วทท.ท้องถิ่นวังแดง 102.00 พิจิตร นางสาว กนกกร อ่อนละมัย นางสาว รัตนาพร ผลประกอบ 2
103 คนวชิรบารมี 102.50 พิจิตร นาย โสภณ อิงคนินันท์ 2
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [ หน้าถัดไป 2 ]
1 2 3 4
มีสถานีที่เข้าร่วมทั้งหมด   170 สถานี
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด   280 คน

กลับ