รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
ลำดับ ชื่อสถานี คลื่นความถี่ จังหวัด ผู้เข้าอบรมคนที่ 1 ผู้เข้าอบรมคนที่ 2 รุ่นที่
211 วิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร FM 103.50 MHz สุโขทัย นาง เฉวียง มันตะสูตร 2
212 วิทยุชุมชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม FM 89.25 MHz สุโขทัย นาย บุญปลื้ม หาญณรงค์ นางสาว สมคิด ยอดฝัน 2
213 วิทยุชุมชน 95 MHz ประชาร่วมใจ FM 95.00 MHz ประชาร่วมใจ สุโขทัย นาย สมบูรณ์ กวีสูงเนิน นาย กันติชัย มีโชค 2
214 หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน 103.75 MHz สุโขทัย นาง ศุทธินี ธีวงษา 2
215 หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน 103.75MHz สุโขทัย ว่าที่ร้อยตรี นำโชค เดียวสกุล นางสาว สุกัญญา สุวรรณริน 2
216 สถานีวิทยุท้องถิ่นเมืองศรีเทพ(ลานลีลาวดี) FM.101.00 MHz เพชรบูรณ์ นาย เสถียร อภิญญาภิญโญ นาย ประคอง สมศรี 2
217 เพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนคนบ้านด่านลานหอย 103.75 MHz สุโขทัย นาย ณัฐศรุต นนทธิ นาง เดือนเพ็ญ หมวกทอง 2
218 R Radio Network (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย) 88.5 MHz สุโขทัย นาย ยุทธนา ถนอมนวล 2
219 วิทยุเพื่อความมั่นคง อ.บ้านด่านลานหอย 93.00 MHz สุโขทัย นาย ชัยนัฏ คุณาบรรจง นาง ละออ พิมพ์แก้ว 2
220 FMX 104.75 MHz สุโขทัย นาย ภูมินทร์ สิงห์น้อย 2
221 ท้องถิ่นเมืองศรีเทพ 101.00 mhz เพชรบูรณ์ นาย เสถียร อภิญญาภิญโญ นาย ประคอง สมศรี 2
222 เพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 97.25/100.5 พิษณุโลก นาย สมหมาย เจนชมราช นาวสาว พรนิภา เอมชาวนา 2
223 เพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 98.25 พิษณุโลก นาง มะลิ เจนชมราช นางสาว สุปรียา รุ่งเรือง 2
224 เพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 100.5 พิษณุโลก นางสาว สายหยุด รุ่งเรือง 2
225 เพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร FM 103.75 MHz พิษณุโลก พระ พระครูสุมณฑ์ธรรมกิจ xxxxx ผู้ติดตาม ผู้ติดตาม 1 2
226 เพื่อความมั่นคง Life Radio 105.5 เพชรบูรณ์ นาย ชิดนนท์ ชอบมะลัง 2
227 เพื่อความมั่นคงสื่อศรีเทพ 99.50 เพชรบูรณ์ ดร. ประมวล หาญชัยภูมิ นาย สามารถ พันธ์นาสี 2
228 เพื่อความมั่นคง cool style 101.75 เพชรบูรณ์ นางสาว ชนาทิพย์ ผ่อนสระ 2
229 เพื่อความมั่นคง มวลชน 91.75 เพชรบูรณ์ นาย ยุทธภูมิ หาญชัยภูมิ 2
230 วิทยุชุมชนสัจจะสะสมทรัพย์วัดกรับพวงเหนือ 95.50 พิษณุโลก นาย สุวรรณ อุดมผล นาง โสน 2
[ หน้าก่อน = 3 ] กำลังแสดงหน้าที่ 4/4
1 2 3 4
มีสถานีที่เข้าร่วมทั้งหมด   170 สถานี
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด   280 คน

กลับ