หัวข้อข่าว
โครงการประชารัฐ 15 ธันวาคม เวลา 12.00 น.
เช้าวันนี้ ( ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. เปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญา..
ประมวลภาพการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 4-559 2 ธันวาคม 2559
คณะวิทยาการจัดการฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจำ..
คณะวิทยาการจัดการฯ จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจ R2M ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสัมมนา FMS101 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท..
คณะวิทยาการจัดการฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงคงามร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ฝึกงา..
คณะวิทยาการจัดการฯ จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจ R2M ประจำปี 2559 ณ ห้อง FMS102 คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตร..
คณะวิทยาการจัดการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2558 วันที่ 25 สิงหาคม 2559
โครงการการบูรณาการการจัดการความรู้ การวิจัยและการบริการวิชาการสู่พันธกิจสัมพันธ์ของคณะวิทยาการจัดการ ..
โครงการการบูรณาการการจัดการความรู้ การวิจัยและการบริการวิชาการสู่พันธกิจสัมพันธ์ของคณะวิทยาการจัดการ ..
การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 ก.ค.59
บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 15 ก.ค.59
ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ( 26 ก.ค. 59 ) เวลา 13.30 น.
"ประมวลภาพ 80 ปีสถาปนา ราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 สค 59"
Fms สานคุณค่า พัฒนาวิชาการคู่ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 80 ปี วันสถาปนาครบรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2 สิงหาคม 255..
โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 3 สค 2559
โครงการ เสริมสร้างผุ้ประกอบการรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เรื่อง "การบริหารคุณภาพกา..
โครงการคารวะบูรพคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559 สืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวฯ ประจำวันที่ 8 เมษาย..
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กราบนิมนต์ หลวงพ่อกานต์ วรธมฺโม และคณะสงฆ์วัดอุตรดิตถ์ธ..
ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสมาธิ ด้วยพลังจิต" วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ลานชั้น 1 คณะวิทยาการจ..
ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสมาธิ ด้วยพลังจิต" วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2559 ณ ลานชั้น 1 คณะวิทยาการ..
ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสมาธิ ด้วยพลังจิต" วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ลานชั้น 1 คณะวิทยาการจั..
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ 2016 : วิจัยบูรณาการสู่สังคมอาเซียนและสากล" วันที่ 11 มีน..
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเรือนจำจังหวัดอุ..
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จากกรรมก..
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "ให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารสำหรับศิ..
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ พิธีบวงสรวงพระพิฆเณศ"
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "วจ.กีฬาไทย"
เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จากคณะกรรมกา..
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับองค์กา..
ปฐมนิเทศ นศ. ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2558
ประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๒๒ วันที่ 5 สค 2558
ประมวลภาพปฐมนิเทศนศ.ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 29-31 กค 2558
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปี 2558 คณะวิทยาการจัดการวันที่ 28 กค 2558
โครงการ "การพัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจั..
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2558 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2558 ณ บ้าน..
การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะ ณ เชียงคานฮิวล์ รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย
คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ 2558 เนื่องในเทศกาลวันสงกร..
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งท..
ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 16 ..
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะฯ ณ ห้องประชุมบริการวิ..
สัมนาเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ตอน "สร้างสรรค์คุณภาพการศึกษา มุ่งพัฒนามาตรฐา..
คณะวิทยาการจัดการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยร..
ค่ายพัฒนาอาสา "่บริการวิชาการ สานฝันให้น้อง ดำเนินตามโครงการพระราชดำริ" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนบ้า..
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป..
โครงการศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 27-29 กั..
ประเมินคณบดี 5 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุม บริการวิชาการ ชั้นสาม คณะวิทยาการจัดการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 [ หน้าถัดไป 2 ]
1 2 3 4 5
กลับ