หน้าหลัก

แบบวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ:

2.อายุ:

3.การศึกษา:
อื่นๆระบุ:

4.สถานภาพ:
บุคคลทั่วไประบุ :

5.หน่วยงานที่สังกัด :
หน่วยงาน : :

ตอนที่ 2: การเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์และระบบสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ
6.วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบสารสนเทศ: เพื่อการเรียนการสอน
เพื่อการบริหารจัดการ
เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่องานวิจัย
เพื่องานศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อติดตามข่าวสาร/กิจกรรมของคณะ
อื่นๆ ระบุ :
7.ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์คณะ:
ระบุ :

8.ท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ ผ่านอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารในข้อใด: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ทำงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
เครื่อง notebook ส่วนตัว
เครื่องสมาร์ทโฟน
เครื่องแทปเล็ต/ไอแพด
เครื่องคอมพิวเตอร์ใน internet cafe

9.ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใด: อินเตอร์เน็ตภายในของมหาวิทยาลัย
อินเตอร์เน็ต wi-fi ของมหาวิทยาลัย
อินเตอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย


10.ช่วงระยะเวลาที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์:

ตอนที่ 3: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจด้านเว็บไซต์คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1.การออกแบบหน้าเว็บไซต์

 
1.1มีความน่าสนใจ
1.2มีความเป็นระเบียบและเรียบง่าย
1.3มีความสอดคล้องกับเว็บไซต์

2.การเชื่อมโยงข้อมูลบนเว็บไซต์

 
2.1มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ส่วนหลัก
2.2มีสัญลักษณ์การเชื่อมโยงที่เข้าใจง่าย
2.3มีขนาดสัญลักษณ์การเชื่อมโยงคงที่และเหมาะสม

3.ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว

 
3.1ภาพมีขนาดเหมาะสมคมชัด
3.2ภาพมีความสวยงามและเหมาะสม
3.3ภาพอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
3.4ภาพแสดงผลได้รวดเร็ว
3.5ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวดึงดูดความสนใจ

4.ตัวอักษรและการจัดรูปแบบข้อความ

 
4.1 มีความชัดเจน อ่านง่าย
4.2 มีตัวอักษรสีสันสวยงาม
4.3 มีความหนาแน่นของข้อความเหมาะสม
4.4 มีขนาดและแบบเหมาะสม
4.5 มีการจัดวางตำแหน่งของข้อความเหมาะสม

5.การใช้สีในเว็บไซต์

 
5.1 มีโทนสีที่เหมาะสมกับเว็บไซต์
5.2 มีโทนสีที่สม่ำเสมอตลอดทั้งเว็บไซต์
5.3 มีโทนสีที่ดึงดูดความสนใจ

6.ข้อมูลและเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์

 
6.1 มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
6.2 มีความหลากหลาย ครบถ้วน
6.3 มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
6.4 มีความน่าสนใจ
ตอนที่ 4: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศตามพันธกิจของคณะ

7.ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน

 
7.1 ตำราเรียนออนไลน์
http://202.29.52.40/mng/ebooklist_online.php
7.2Km Blog
http://202.29.52.40/mng/formbloglist_online.php
7.3 กิจกรรมนิเทศศาสตร์
http://202.29.52.40/mng/commart.php

8.ระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการ

 
8.1 การฝึกอบรม
http://202.29.52.40/mng/form1list_online.php
8.2 ปฏิทินกิจกรรมคณะ
http://202.29.52.40/mng/form3list_online.php
8.3 กระบวนการสร้างคุณค่า
http://202.29.52.40/mng/value.php
8.4 งานศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน
http://202.29.52.40/mng/alumi/alumi.php
8.5 การจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
http://202.29.52.40/mng/risk.php
8.6 ประกาศ/คำสั่ง
http://202.29.52.40/mng/news_list_4.php
8.7 บุคลากร
http://202.29.52.40/mng/form5list_online.php
8.8 ดาวโหลดแบบฟอร์ม
http://202.29.52.40/mng/news_list_5.php
8.9 ปฏิทินภารกิจคณบดี
http://202.29.52.40/mng/fullcalendar/user-view.php
8.10 กิจกรรมคณะ
http://202.29.52.40/mng/news_list_1.php

9. ระบบสารสนเทศด้านบริการวิชาการ

 
9.1 การเป็นวิทยากร
http://202.29.52.40/mng/formleclist_online.php
9.2 ข่าวอาจารย์
http://202.29.52.40/mng/news_list.php
9.3 ข่าวนักศึกษา
http://202.29.52.40/mng/news_list_2.php
9.4 ข่าวทั่วไป
http://202.29.52.40/mng/news_list_3.php

10. ระบบสารสนเทศด้านวิจัย

 
10.1 งานวิจัย
http://202.29.52.40/mng/form3list_online.php

11. ด้านมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

 
11.1 มีความครอบคลุม
11.2 ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
11.3 ช่วยประหยัดเวลาการปฏิบัติงาน
11.4 ช่วยลดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงาน

12. ด้านประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ

 
12.1 สามารถตอบสนองความต้องการ
12.2 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
12.3 สามารถช่วยในการตัดสินใจ
12.4 สามารถทำให้ารทำงานง่ายขึ้น
ตอนที่ 5: ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ตลอดระบบสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1. ความพึงพอใจด้านเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์:
2. ความพึงพอใจของระบบสารสนเทศตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์:
3. ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์: