รายละเอียด
รหัส : 214
รายละเอียดข่าว : คณะวิทยาการจัดการฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม FMS101 โดยมี..ผศ.เสาวนีย์ ใจรักษ์ [เป็นประธาน] / อ.ดร.วันชาติ นภาศรี [กรรมการ] / ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ [กรรมการ] / อ.ถนัตถา กรพิทักษ์ [กรรมการ] และ รองอธิการบดีี อ.ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน [ร่วมสังเกตการณ์] วันที่ 12 ตุลาคม 2559 [ เวลา 08.30 ]

:::::: :
ดูรูปทั้งหมด
ปิดหน้านี้