บึงกะโล่
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ลำดับที่ 92862  เริ่มนับ 1 ส.ค. 2556
หน้าหลัก > ข้อมูล KM blog > รายละเอียด blog
                              รายละเอียด
รหัส : 1
ชื่อ blog : โครงการประกวดออกแบบปรับปรุง ห้องสมุด 3 D
เจ้าของผลงาน : อ.ดร. ชัชชัย สุจริต
รายละเอียด : ด้วยฝ่ายการจัดการความรู้ได้จัด “โครงการประกวดห้องสมุด 3 D” ได้แก่ หนังสือดี บรรยากาศดี บรรรณารักษ์ดี เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับการพัฒนาห้องสมุดของคณะวิทยาการจัดการ โดยให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละ5-10 คน จัดทำโครงงานรูปแบบจำลอง (Model) พร้อมนำเสนอ โดยเงินรางวัลการประกวดดังนี้ รางวัลที่ 1 จำนวน 5000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 3000 บาท รางวัลที่3 จำนวน 2000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ 1000 บาท โดยมีคณะกรรมการตัดสิน 5 ท่านโดยมีเกณฑ์แนวคิดของโครงงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและความคุ้มค่าของโครงงาน (40คะแนน) ความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน)ครบองค์ประกอบ 3D (25 คะแนน) การนำเสนอ(10คะแนน)
ไฟล์แนบ : libraly_3D.pdf
ประเภท KM blog : เรื่องเล่าคณาจารย์กับการแก้ปัญหาในการทำงาน หรือ การเรียนการสอน อย่างสร้างสรรค์
:::::: : [ กลับ ]